skip to main content

Vol 8, No 1 (2019)

WISUDA PERIODE JANUARI 2019

Table of Contents

Articles

Naryoko Naryoko, Yudo Prasetyo, Arief Laila Nugraha

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22440
Received: 4 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
1-9

Indira Nori Kurniawan, Bambang Darmo Yuwono, L M Sabri

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22441
Received: 4 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
10-18

Ghazian Hazazi, Bandi Sasmito, Hana Sugiastu Firdaus

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22442
Received: 4 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
19-27

Oki Samuel Damanik, Bambang Sudarsono, Fauzi Janu Amarrohman

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22443
Received: 4 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
28-37

Ade Naufalita, Sawitri Subiyanto, Hani'ah Hani'ah

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22450
Received: 4 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
38-47

Reza Nur Hidayat, L M Sabri, Moehammad Awaluddin

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22451
Received: 4 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
48-55

Reza Al Arif Mulawarman, Bandi Sasmito, L M Sabri

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22452
Received: 4 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
56-63

Siti Fathimah, Bambang Sudarsono, Moehammad Awaluddin

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22453
Received: 4 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
64-73

Muhammad Annis Wichi Luthfina, Bambang Sudarsono, Andri Suprayogi

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22454
Received: 4 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
74-82

Alfian Putra Setiadarma, Bandi Sasmito, Fauzi Janu Amarrohman

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22455
Received: 4 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
83-92

David Beta Putra, Andri Suprayogi, Bambang Sudarsono

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22464
Received: 10 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
93-102

Kevin Dio Maldini, Arief Laila Nugraha, Hana Sugiastu Firdaus

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22465
Received: 10 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
103-112

Nurrahmawati Nurrahmawati, Arief Laila Nugraha, Hana Sugiastu Firdaus

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22466
Received: 10 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
113-122

Wahyu Gangga, Bambang Darmo Yuwono, Fauzi Janu Amarrohman

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22467
Received: 10 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
123-132

Rahmat Randy Valdika, Arief Laila Nugraha, Hana Sugiastu Firdaus

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22468
Received: 10 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
133-140

Billy Silaen, Yudo Prasetyo, Nurhadi Bashit

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22475
Received: 14 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
141-149

Putri Ardianti Kinasih, Sawitri Subiyanto, Bambang Sudarsono

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22476
Received: 14 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
150-159

Sabda Lestari, Arief Laila Nugraha, Hana Sugiastu Firdaus

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22477
Received: 14 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
160-169

Galuh Puteri Saraswati, Yudo Prasetyo, Abdi Sukmono

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22554
Received: 20 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
170-179

Iqbal Yukha Nur Afani, Bambang Darmo Yuwono, Nurhadi Bashit

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22555
Received: 20 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
180-189

Khairuddin Khairuddin, Bambang Darmo Yuwono, Moehammad Awaluddin

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22556
Received: 20 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
190-199

Kurniawan Adi Widiyanto, L M Sabri, Moehammad Awaluddin

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22557
Received: 20 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
200-207

Mutiara Jamilah, Yudo Prasetyo, Abdi Sukmono

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22558
Received: 20 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
208-217

Sintauli Manullang, Yudo Prasetyo, Nurhadi Bashit

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22559
Received: 20 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
218-227

Wildan Ryan Irfana, Arief Laila Nugraha, Moehammad Awaluddin

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22560
Received: 20 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
228-237

Wikan Isthika Murti, Bambang Darmo Yuwono, L M Sabri

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22561
Received: 20 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
238-247

Adri Panjaitan, Bambang Sudarsono, Nurhadi Bashit

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22578
Received: 21 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
248-257

Astriana Dewi, Sawitri Subiyanto, Fauzi Janu Amarrohman

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22579
Received: 21 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
258-267

Fajriah Lita Pamungkasari, Yudo Prasetyo, Abdi Sukmono

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22580
Received: 21 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
268-277

Fitra S Pandia, Bandi Sasmito, Abdi Sukmono

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22581
Received: 21 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
278-287

Jauhari Pangaribuan, L M Sabri, Fauzi Janu Amarrohman

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22582
Received: 21 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
288-297

Mohamad Jorgie Prasetyo, Bandi Sasmito, Fauzi Janu Amarrohman

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22587
Received: 21 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
298-307

Naufal Ilyas Abdul Hakim, L M Sabri, Abdi Sukmono

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22588
Received: 21 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
308-317

Veri Pramesto, Abdi Sukmono, Andri Suprayogi

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22589
Received: 21 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
318-327

Victor Andreas Tarigan, Bandi Sasmito, Hani'ah Hani'ah

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22592
Received: 21 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
328-337

Welman Manuel Sitorus, Abdi Sukmono, Nurhadi Bashit

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22595
Received: 21 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
338-347

Yonanda Simarsoit, Yudo Prasetyo, Andri Suprayogi

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22597
Received: 21 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
348-357

Alfi Dian Ranu Wijaya, Hani’ah Hani’ah, Nurhadi Bashit

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22598
Received: 21 Dec 2018; Published: 7 Jan 2019.
358-367

Erni Dwi Hapsari Putri, Bambang Sudarsono, Nurhadi Bashit

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22755
Received: 2 Jan 2019; Published: 7 Jan 2019.
368-377

Kurniawan Putra Widya Wardana, Sawitri Subiyanto, Hani'ah Hani'ah

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22756
Received: 2 Jan 2019; Published: 7 Jan 2019.
378-387

Muhammad Asadullah Al Fathin, Bambang Sudarsono, Nurhadi Bashit

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22757
Received: 2 Jan 2019; Published: 7 Jan 2019.
388-397

Raihan Virgatama, Andri Suprayogi, Hana Sugiastu Firdaus

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22758
Received: 2 Jan 2019; Published: 7 Jan 2019.
398-407

Risa Bruri Utami, Bandi Sasmito, Nurhadi Bashit

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22760
Received: 2 Jan 2019; Published: 7 Jan 2019.
408-417

Adzindani Reza Wirawan, Bambang Darmo Yuwono, L M Sabri

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22772
Received: 7 Jan 2019; Published: 7 Jan 2019.
418-427

Devi Irsanti, Bandi Sasmito, Nurhadi Bashit

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22773
Received: 7 Jan 2019; Published: 7 Jan 2019.
428-434

Humaira Qanita, Sawitri Subiyanto, Hani'ah Hani'ah

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22774
Received: 7 Jan 2019; Published: 7 Jan 2019.
435-445

Ibrohim Shiddiq, Arief Laila Nugraha, Andri Suprayogi

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22775
Received: 7 Jan 2019; Published: 7 Jan 2019.
446-455

Mohamad Rizki Ramadhan, Bambang Darmo Yuwono, Fauzi Janu Amarrohman

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22776
Received: 7 Jan 2019; Published: 7 Jan 2019.
456-465

Rida Hilyati Sauda, Arief Laila Nugraha, Hani'ah Hani'ah

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22777
Received: 7 Jan 2019; Published: 7 Jan 2019.
466-474

Rizky Arga Himawan, Sawitri Subiyanto, Hana Sugiastu Firdaus

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22778
Received: 7 Jan 2019; Published: 7 Jan 2019.
475-485

Khoirul Isnaini Aulia, Sawitri Subiyanto, Bambang Sudarsono

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2019.22779
Received: 7 Jan 2019; Published: 7 Jan 2019.
486-495