skip to main content

Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017

Wisuda Periode Juli 2017

Table of Contents

Articles

Dede Handoko, Arief Laila Nugraha, Yudo Prasetyo

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2017.17173
Received: 10 Aug 2017; Published: 1 Sep 2017.
1-10

Alfonsus Bima Samudra, Yudo Prasetyo, Sawitri Subiyanto

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2017.17178
Received: 10 Aug 2017; Published: 1 Sep 2017.
11-20

Nanang Noviantoro Prasetyo, Bandi Sasmito, Yudo Prasetyo

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2017.17180
Received: 10 Aug 2017; Published: 1 Sep 2017.
21-27

Dewi Shinta Septifany, Arief Laila Nugraha, Moehammad Awaluddin

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2017.17183
Received: 10 Aug 2017; Published: 1 Sep 2017.
28-36

Diana Nukita, Sawitri Subiyanto, Hani'ah hani'ah

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2017.17186
Received: 10 Aug 2017; Published: 1 Sep 2017.
37-46

Desita Khrisna Putri,, Sawitri Subiyanto, Moehammad Awaluddin

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2017.17187
Received: 10 Aug 2017; Published: 1 Sep 2017.
47-56

Riska Pratiwi, Yudo Prasetyo, Bambang Darmo Yuwono

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2017.17190
Received: 10 Aug 2017; Published: 1 Sep 2017.
57-66

Aulia Imania Sukma, Bambang Sudarsono, Fauzi Janu Amarrohman

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2017.17192
Received: 10 Aug 2017; Published: 1 Sep 2017.
67-76

Zainab Ramadhanis, Yudo Prasetyo, Bambang Darmo Yuwono

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2017.17193
Received: 10 Aug 2017; Published: 1 Sep 2017.
77-86

Fida Wulan Istiaji, Arief Laila Nugraha, Hani'ah hani'ah

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2017.17194
Received: 10 Aug 2017; Published: 1 Sep 2017.
87-96

Monica Nilasari, Bandi Sasmito, Abdi Sukmono

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2017.17195
Received: 10 Aug 2017; Published: 1 Sep 2017.
97-105

Adito Maulana, Yudo Prasetyo, Arwan Putra Wijaya

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2017.17196
Received: 10 Aug 2017; Published: 1 Sep 2017.
106-116

Fryda Arlina Mahardika, Sawitri Subiyanto, Fauzi Janu Amarrohman

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2017.17197
Received: 10 Aug 2017; Published: 1 Sep 2017.
117-126

Ajeng Kartika Nugraheni Syafitri, Moehammad Awaluddin, Fauzi Janu Amarrohman

| Language: ID | DOI: 10.14710/jgundip.2017.17198
Received: 10 Aug 2017; Published: 1 Sep 2017.
127-136