skip to main content

Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013

Wisuda Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ke-3 Tahun 2013 ( Wisuda ke-131 )

Table of Contents

Articles

Adhi Prasetya Handono, Sularto*), Purwoto

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4050
Published: 1 Jul 2013.
1-15

Adhitya Pradhana NP, Eko Soponyono*), R.B.Sularto

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4051
Published: 1 Jul 2013.

Aditya Mulya Prihatna, Srie Wiletno*, Hendro Saptono

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4123
Published: 1 Apr 2013.
1-8

AGHISNI PANJI HADI KUSUMO, Ana Silviana Dosen*, Sukirno Dosen

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4124
Published: 1 Apr 2013.
1-12

Agustin Tri Setiyani, Ery Agus Priyono*, Agung Basuki

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4125
Published: 1 Apr 2013.
1-12

Ahmad Noor Kholis Majid , Indarja, Ratna Herawati

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4126
Published: .

Ahmad Nurhuda, R. Benny Riyanto*), Marjo

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4127
Published: 1 Apr 2013.
1-13

Aji Prasetyo, , Pujiyono*), Amiek Soemarmi

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4141
Published: 1 Jul 2013.
1-10

Anindita Tria Agustina, Bambang Eko Turisno*), Ana Silviana

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4142
Published: 1 Jul 2013.
1-10

Anni Kurniawati, Untung Sri Hardjanto*), Ratna Herawati

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4159
Published: .
1-11

Anugerah Debryansyah Putera, Pujiyono*), Eko Soponyono

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4197
Published: .
1-11

Ayu Kemalasari, Ana Silviana*) , Yunanto

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4198
Published: 1 Jul 2013.
1-11

Bagus Raswinto Tejo, Purwoto*), Tri Laksmi Indraswari

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4199
Published: 1 Jul 2013.
1-15

Balqis Hanya Alfiana, Joko Setiyono*), Elfia Farida

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4200
Published: .

Bintang Kinayung Ingtyas, Joko Setiyono, Seokotjo Hardiwinoto

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4201
Published: 1 Jul 2013.
1-10

Danang Sucahyo, Purwoto, Sularto*)

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4202
Published: 1 Jul 2013.
1-12

Dea Agustina Suardini, Yunanto*), Mas’ut

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4203
Published: 12 Jul 2013.
1-9

Desta Rizki Priwidya, Nyoman Serikat Putra Jaya*), A.M. Endah Sri A

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4204
Published: 1 Jul 2013.
1-13

Dhoti Prihanisa Auliya, Peni Susetyorini, Muchsin Idris*)

| Language: EN | DOI: 10.14710/dlj.2013.4207
Published: .
1-10