skip to main content

Vol 10, No 3 (2021): Jurnal Gaussian

Table of Contents

Articles

Bahtiar Ilham Triyunanto, Suparti Suparti, Rukun Santoso

| Language: ID | DOI: 10.14710/j.gauss.10.3.315-324
Received: 30 Dec 2021; Published: 30 Dec 2021.
315-324

Anes Desduana Selasakmida, Tarno Tarno, Triastuti Wuryandari

| Language: ID | DOI: 10.14710/j.gauss.10.3.325-336
Received: 30 Dec 2021; Published: 30 Dec 2021.
325-336

Dini Febriani, Sugito Sugito, Alan Prahutama

| Language: ID | DOI: 10.14710/j.gauss.10.3.337-345
Received: 30 Dec 2021; Published: 30 Dec 2021.
337-345

Sola Fide, Suparti Suparti, Sudarno Sudarno

| Language: ID | DOI: 10.14710/j.gauss.10.3.346-358
Received: 30 Dec 2021; Published: 30 Dec 2021.
346-358

Hanik Malikhatin, Agus Rusgiyono, Di Asih I Maruddani

| Language: ID | DOI: 10.14710/j.gauss.10.3.359-366
Received: 30 Dec 2021; Published: 30 Dec 2021.
359-366

Putri Qodar Ummayah, Sudarno Sudarno, Budi Warsito

| Language: ID | DOI: 10.14710/j.gauss.10.3.367-376
Received: 30 Dec 2021; Published: 30 Dec 2021.
367-376

Lutfiah Maharani Siniwi, Alan Prahutama, Arief Rachman Hakim

| Language: ID | DOI: 10.14710/j.gauss.10.3.377-387
Received: 30 Dec 2021; Published: 30 Dec 2021.
377-387

Dwi Nooriqfina, Sudarno Sudarno, Rukun Santoso

| Language: ID | DOI: 10.14710/j.gauss.10.3.388-401
Received: 30 Dec 2021; Published: 30 Dec 2021.
388-401

Anggun Perdana Aji Pangesti, Sugito Sugito, Hasbi Yasin

| Language: ID | DOI: 10.14710/j.gauss.10.3.402-412
Received: 30 Dec 2021; Published: 30 Dec 2021.
402-412

Nur Azizah, Sugito Sugito, Hasbi Yasin

| Language: ID | DOI: 10.14710/j.gauss.10.3.413-422
Received: 30 Dec 2021; Published: 30 Dec 2021.
413-422

Ovie Auliya’atul Faizah, Suparti Suparti, Abdul Hoyyi

| Language: ID | DOI: 10.14710/j.gauss.10.3.423-434
Received: 30 Dec 2021; Published: 30 Dec 2021.
423-434

Eny Sulistyowati, Sugito Sugito, Di Asih I Maruddani

| Language: ID | DOI: 10.14710/j.gauss.10.3.435-444
Received: 30 Dec 2021; Published: 30 Dec 2021.
435-444

Umiyatun Muthohiroh, Rita Rahmawati, Dwi Ispriyanti

| Language: ID | DOI: 10.14710/j.gauss.10.3.445-454
Received: 30 Dec 2021; Published: 30 Dec 2021.
445-454

Setiani Setiani, Di Asih I Maruddani, Dwi Ispriyanti

| Language: ID | DOI: 10.14710/j.gauss.10.3.455-465
Received: 30 Dec 2021; Published: 30 Dec 2021.
455-465

Nurul Khasanah, Sugito Sugito, Yuciana Wilandari

| Language: ID | DOI: 10.14710/j.gauss.10.3.466-475
Received: 30 Dec 2021; Published: 30 Dec 2021.
466-475