skip to main content

Vol 2, No 3 (2013): Jurnal Gaussian

Table of Contents

Articles

Agus Somantri, Di Asih I Maruddani, Abdul Hoyyi

| Language: EN | DOI: 10.14710/j.gauss.v2i3.3660
Published: .
147-156

Ana Kartikawati, Moch. Abdul Mukid, Dwi Ispriyanti

| Language: EN | DOI: 10.14710/j.gauss.v2i3.3661
Published: .
157-166

Anissa Pangastuti, Moch. Abdul Mukid, Sudarno Sudarno

| Language: EN | DOI: 10.14710/j.gauss.v2i3.3662
Published: .
167-176

Arief Seno Nugroho, Di Asih I Maruddani, Sugito Sugito

| Language: EN | DOI: 10.14710/j.gauss.v2i3.3663
Published: .
177-186

Avida Nugraheni C., Sudarno Sudarno, Triastuti Wuryandari

| Language: EN | DOI: 10.14710/j.gauss.v2i3.3664
Published: .
187-196

Muhammad Fitri Lutfi Anshari, Dwi Ispriyanti, Yuciana Wilandari

| Language: EN | DOI: 10.14710/j.gauss.v2i3.3665
Published: .
197-207

Pritha Sekar Wijayanti, Dwi Ispriyanti, Triastuti Wuryandari

| Language: EN | DOI: 10.14710/j.gauss.v2i3.3666
Published: .
209-218

Rosita Wahyuningtyas, Agus Rusgiyono, Yuciana Wilandari

| Language: EN | DOI: 10.14710/j.gauss.v2i3.3667
Published: .
219-228

Sulton Syafii Katijaya, Suparti Suparti, Sudarno Sudarno

| Language: EN | DOI: 10.14710/j.gauss.v2i3.3668
Published: .
229-238

Tika Dhiyani Mirawati, Hasbi Yasin, Agus Rusgiyono

| Language: EN | DOI: 10.14710/j.gauss.v2i3.3669
Published: .
239-248

Tri Murda Agus Raditya, Tarno Tarno, Triastuti Wuryandari

| Language: EN | DOI: 10.14710/j.gauss.v2i3.3670
Published: .
249-258

M. Ali Ma'sum, Suparti Suparti, Dwi Ispriyanti

| Language: EN | DOI: 10.14710/j.gauss.v2i3.3671
Published: .
259-267